Hunde træning i Bramming

Generalforsamling i DCH d 29 januar 2015

• Valg af dirigent: Carsten Poulsen
• Formandens årsberetning: Godkendt
• Kassererens årsregnskab: Godkendt
• Meddelelse om ansvarsfrihed
• Behandling af forslag fra bestyrelsen (kontingent): Vi fastholder de 1300 kr
• Behandling af forslag fra medlemmer: Ingen forslag
• Valg af kasser for 2 år: Dorthe er på valg og modtager genvalg. Helle er på valg og modtager genvalg
• Suppleanter: Poul er på valg og vælges igen. Vibeke er på valg og vælges igen.
• Valg af 2 revisorer: Carsten og Rita er på valg og genvælges.
• Valg af revisorsuppleant: Mai Andersen blev valgt.
• Indkommende forslag: Ingen
• Evt:
Ronni vil gerne overdrage hjemmesiden til en anden, der har mere tid. Lars ? har overtaget denne tjans. Vi ser frem til et godt samarbejde.
Forslag fra HF Jean: Vi skal synliggøre vores individuelle kompetencer, som hundetrænerer, vi skal fremhæve de positive tiltag, vi gør for vores medlemmer. Evt lave en hvervekampagne til nye medlemmer.
Forsøge at lave en telefonliste på alle medlemmer, skal huske at indhente alles tilladelse.
Jette Olesen (Faurholt Hundepension) vil gerne have en pjece, for at reklamere for os som klub.
Vedr. renovering: Der skal evt laves en opgaveliste, hvor medlemmer kan skrive sig på.
Evt en plance over renoveringen.

Ref. Helle