Hunde træning i Bramming

Vedtægter

Vedtægter for Bramming civile hundeførerforening

§ 1

Foreningens navn er Bramming civile hundeførerforening (BCH). Dens hjemsted Esbjerg kommune.
Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile hundeførerforening (DCH).

§2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkår for hunde generelt. Det er foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangs punkt i hundearbejde, at udviklemedlemmernes evne oglyst til at engagere sig og tage medansvar i forening i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

A: Samle alle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen

B: Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

C: formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

D: Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børns og unges omgang med og forståelse for hunden.

E: Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

F: Afholde lokale konkurrencer og/ eller prøver.

G: Tilmelde/ godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

H: Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§3

Som medlem kan optages enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse.

Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt trænergebyr.

Ind og udmeldelse sker ved henvendelse til formand og kasserer.

Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

§4

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og trænergebyr, dækker perioden 1/1 – 31/12 efterfølgende år.

Ved indmeldelse efter sommerferien betales hel kontingent men ½ trænergebyr.

Kontingentet og trænergebyr opkræves senest i slutningen af december måned hvert år. Kontingentet skal være indbetalt senest den 15. januar (poststempel dato) for at give stemmeret og være valgbar til den ordinære generalforsamling.

Er kontingentet og trænergebyr ikke indbetalt senest den 31. januar, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, inden skyldig kontingent og trænergebyr er betalt.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger årsberetning til godkendelse

3. Kasseren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse.

4 . Behandling af forslag fra bestyrelsen.

b. Behandling af forslag fra medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter.

10. Valg af 2 revisorer.

11. Valg af 1 revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot 1 medlem ønsker det.

§6

Til vedtægterne vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal, som information, indsendes til kredsformanden for landsforeningen Danmarks civile hundeførerforening, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH’s sekretariat.

§7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§8

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 31 januar.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftlig med mindst 14 dages varsel til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3uger før generalforsamlingen afholdelse.

Vedtagelse og beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal, blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede personer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget / beslutningen.

§9

Formand og kasserer tegner foreningen udadtil og overfor kommunen

Bestyrelsen består af formand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand vælges på lige år og kassereren vælges på ulige år. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, 2 på lige år og 1 på ulige år. Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisioner og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Bestyrelsen er ulønnet, men bestyrelsen kan erholde refusion af udgifter, der udelukkende er afholdt i foreningens tjeneste.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

§10

Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.

Regnskabet tilsendes til revisorerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskaber og billag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af de punktér, der ønskes behandlet. Andre punktér kan ikke behandles.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med dagsorden senest 1 uge efter modtagelse af begæringen herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at begæring herom er modtaget.

§12

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen.

Tilmeldinger til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§13

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til en hver tid gældende bestemmelse for landsforeningen Danmarks civile hundeførerforenings

§14

Foreningen kan hverkenopløses, eller udmeldesafDanmarks civile hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfaldercivile hundeførerforening i hjemkommune.

Opløsning af en foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile hundeførerforening kan kun ske efter 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1.generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtages 1. Generalforsamling ophør / udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsens hovedstyrelsesmedlem kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder

Udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr.2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem selvskrevet med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcHs logo(er).

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 6 Marts 2010.